Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, - Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.

Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, - Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. - Fate discepoli tutti i popoli
Euaggelion on-line 
 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19, 25-27

 

25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 

26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, 

27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.  

       

                    http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/default.asp        

 

 

Fate discepoli tutti i popoli

Fate discepoli tutti i popoli